Χειμάρρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125
τηλ.:210 8010962-3, fax: 210 8012272
email: info@herrco.gr, www.herrco.gr,
www.mplekas.com